368 JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING Excursies. Op Zaterdag 15 Maart brachten 139 leden een bezoek aan het gebouw Petrolea aan den Benoordenhoutschen eeniging tot het welslagen van dezen avond te verleenen. De zaal van den Dierentuin was geheel gevuld en met belangstelling volgden de toehoorders de voordracht van den heer Visser. Spreker schetste eerst de ontwikkeling van het Alpinisme en wees er op dat zijn le expeditie naar den Kara-Korum een sportieven oorsprong had. De 2e expeditie zal meer een wetenschappelijk karakter dragen. Uitvoerig stond spreker stil bij de voorbereiding van zijn a.s. onderzoekingstocht en de physiologische proeven welke daarbij zullen worden genomen. Door middel van een serie fraaie lichtbeelden toonde de heer Visser het verschil aan tusschen de landschappen welke de Alpen bieden en die in de Himalaya en de Kara- Korum. Op Vrijdag 28 November vond de najaarsvergadering plaats, waarop de begrooting van 1925 werd behandeld, welke geen aanleiding gaf tot bespreking. Vervolgens hield de heer P. Bakker Schut een lezing over De ont wikkeling van ’s-Gravenhage in de 19e en 20e eeuw. Spreker behandelde achtereenvolgens de vier perioden, waarin van stedebouwkundig standpunt bezien, de ont wikkeling van ’s-Gravenhage kan worden ingedeeld. Spreker wees er op, hoe, in tegenstelling met vroeger, thans door middel van een uitbreidingsplan de ontwikkeling der stad systematisch wordt geleid en hoe men in de toekomst nog verder zal moeten gaan, door het Westen van Zuid-Holland als één district te beschouwen. Na de pauze lichtte de heer Bakker Schut het gesprokene nader toe door middel van een reeks lichtbeelden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 397