„DIE HAGHE" OVER 1924. 369 weg. Onder leiding van een ambtenaar der American Petroleum Cy. en den hoofdopzichter, onder wiens toe zicht het gebouw tot stand kwam, bezichtigde het gezel schap het machtige bouwwerk, dat zeer de aandacht heeft getrokken. Een dergelijk bezoek werd op Donderdag 8 Mei 1924 gebracht aan het nieuwe gebouw van de Nederlandsche Handel-Maatschappij aan den Kneuterdijk. De heeren van Nieukerken, architecten van het gebouw, leidden het gezelschap, dat uit 72 personen bestond, rond. Met belangstelling werd dit moderne kantoorgebouw en in het bijzonder de groote kluisinrichting voorzien van de nieuwste vindingen op dit gebied, in oogenschouw genomen. In aansluiting met de lezing van den heer Vermeulen had, gelijk reeds terloops is opgemerkt, op Zaterdag middag 10 Mei een excursie plaats naar Delft. In de Oude Kerk was de heer Vermeulen onze gids, die ons wees op de weinig geslaagde manier van restaureeren welke in dat kerkgebouw was toegepast. In de Nieuwe Kerk lichtte de heer H. van der Kloot Meyburg, de architect onder wiens leiding de restauratie van het Koor geschiedde, ons voor. Het gezelschap was in bewondering voor het hier verkregen resultaat, dat een scherpe tegen stelling vormde met het schip van de Kerk met zijn witgekalkte muren en grijsgeverfde houten gewelven. Op Zaterdag 27 September werd een bezoek gebracht aan het Villapark Marlot. Het is te betreuren, dat ten gevolge van het koude en regenachtige weer, het aantal belangstellenden zeer gering was. De heer Bakker Schut, die zoo welwillend was de leiding van den tocht op zich te nemen, gaf een uiteenzetting van de nieuwe methode van bouwen welke in dit Villapark wordt gevolgd. De architecten n.L, die elk een serie villa’s hebben ontworpen, 24

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 398