370 JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING i 1 Verdere werkzaamheden. Nadat met de verschijning in 1923 van de 5e aflevering van den Platenatlas de indertijd in het uitzicht gestelde serie compleet was, besloot het Bestuur over te gaan, tot verkoop van de nog in het bezit der Vereeniging zijnde exemplaren. Aangezien de vele leden, die na de aankondiging van de uitgave van den atlas, tot de ver eeniging waren toegetreden, öf van het bestaan van den atlas niet afwisten, öf er onvoldoende aandacht aan hadden besteed, werd besloten hen in de gelegenheid te stellen zich als nog een exemplaar a f 6.aan te schaffen, vóór dat tot den verkoop zou worden over gegaan. In het rondschrijven aan de leden waarin dit werd bekend gemaakt, werd een inhoudsopgave van de afleveringen opgenomen. Dit schijnt indruk te hebben gemaakt. Althans een kleine 100 exemplaren zijn aan leden verkocht, een aantal niet veel kleiner dan dat der oorspronkelijke inteekenaren. Wat de bewerking der notarieele protocollen betreft, wanneer binnenkort de laatste deelen met naamfiches van den binder komen, is de geheele serie fiches over de jaren 1597--1670 compleet in 145 deelen. De be werking der protocollen na 1670 werd regelmatig voort gezet en bovendien zijn de daarmede belaste dames bezig met het maken van naamklappers op de registers van den impost op het begraven. Aan zijn voornemen om een gedenksteen te plaatsen in het huis waar Jozef Israëls heeft gewoond kon het Bestuur geen gevolg geven, aangezien de heer Isaac hebben dit gedaan in onderling verband, zoodat in de toekomst de bebouwing van het park een harmonisch geheel zal vormen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 399