„DIE HAGHE" OVER 1924. 371 Israëls van meening was, dat dit niet zou zijn naar den geest van zijn vader en zich daarom van medewerking wenschte te onthouden. De vereeniging nam deel aan een adresbeweging aan den Gemeenteraad ter bevordering van het plan om het nieuwe Stadhuis te bouwen op het Alexanderveld, dat, gelijk bekend, door den Raad is verworpen. Wij eindigen, met den wensch, dat 1925 een voor spoedig jaar voor de vereeniging moge zijn, dat vele nieuwe leden tot haar zullen toetreden en dat zij, evenals dit in het afgeloopen jaar het geval was, blijk moge geven van een opgewekt en werkzaam leven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 400