Z. K. H. de Prins der Neder- JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OVER 1925. het algemeen waarvoor de De stand als volgt: H. M. de Koningin en De blijdere toon, dien wij verleden jaar deden hooren bij den aanvang van het verslag, toen wij konden wijzen op een minder sterken achteruitgang in het aantal leden dan een jaar te voren, kunnen wij ook thans aanheffen. Ja, de voorspelling, verleden jaar geuit, dat 1925 wel licht reeds kentering zou brengen is bewaarheid, daar het aantal nieuw toegetreden leden in dat jaar het aantal uitgetredenen in 1924 met 25 overtrof. En thans, terwijl 1926 nog geen maand oud is, zijn reeds 49 nieuwe leden toegetreden tegen een verlies van slechts 33 leden in 1925, zoodat wij mogen aannemen, dat de toename van het aantal leden dit jaar nog grooter zal zijn dan het vorige jaar en de vereeniging dus hare inzinking te boven is gekomen. Wat de handelingen der Vereeniging betreft, kunnen wij wijzen op 4 lezingen, die over goed bezocht werden en op 3 excursies, belangstelling slechts gering was. Een jaarboek verscheen dit jaar niet, doch een om vangrijk werk over Scheveningen is thans ter perse, waarvan de leden in 1926 als compensatie voor het jaarboek 1925 het eerste deel zal worden aangeboden. Leden. van de ledenlijst op 31 December 1925 is

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 401