JAARVERSLAG VAN DE VER. „DIE HAGHE” OVER 1925 373 Beschermheer der Ver- Totaal 603 Bestuur. Mr. A. N. Patijn, burgemeester van Eere-Voorzitter Donateurs Eere-Leden Bestuur Gewone leden Correspondeerende leden landen, Beschermvrouwe en eeniging. H. M. de Koningin-Moeder, Donatrice der Vereeniging. ’s-Gravenhage, 1 2 5 9 575 11 Het Eerelid, de Heer A. J. Servaas van Rooyen is in dit jaar de vereeniging door den dood ontvallen. In de in December gehouden algemeene ledenvergadering heeft de voorzitter eenige waardeerende woorden aan zijne nagedachtenis gewijd. In den aanvang van 1925 hadden de periodieke bestuursverkiezingen plaats. Aan de beurt van aftreding waren de Heeren F. C. van der Meer van Kuffeler, Dr. W. Moll en Mr. H. Zillesen. De beide eerstgenoemde Heeren waren niet herkiesbaar. In de daardoor ontstane vacatures werd voorzien door verkiezing van de Heeren Mgr. Dr. A. H. L. Hensen en Dr. N. B. Tenhaeff, terwijl Mr. Zillesen werd her kozen. Mr. J. W. Bok werd de functie van 1ste secretaris toegewezen, terwijl tot 2e secretaris werd benoemd het nieuw opgetreden Bestuurslid Dr. N. B. Tenhaeff. Dr. Moll bleef belast met de redactie van het Jaarboek

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 402