„DIE HAGHE” OVER 1925. 377 Excursies. naar Vogelenzang waarop de begrooting van 1926 werd behandeld, nadat het overleden eerelid, Servaas van Rooyen, door den voorzitter was herdacht. De begrooting gaf geen aan leiding tot bijzondere besprekingen. Na de vergadering hield de Heer P. A. Haaxman jr. eene lezing over den Haagschen schrijver en pamflettist J. A. de Bergh. Deze merkwaardige Hagenaar leefde van 1844 1889. Hij was iemand, die steeds op de een of ankere wijze de aandacht op zijn persoon vestigde. Zijn luchtreizen en geschriften werden steeds in de geheele pers be sproken. In 1871 verschenen voor ’teerst zijn Haagsche penkrassen, waarin hij veel toestanden, die hem niet aanstonden, hekelde. Niets ontging hem, dus steeds was er stof tot schrijven in overvloed. Spreker gaf veel voorbeelden hiervan. Ook de liefdadigheid wist hij meermalen op te wekken, als dit noodig was, door in zijn geschriften te wijzen op de menschen, die geholpen moesten worden. Het spreekt wel haast van zelf, dat velen grieven tegen hem hadden, daar hij iemand was, die iedereen op wien hij het niet had voorzien, ongezouten de waarheid wist te zeggen in zijn alom gelezen ge schriften. Tenslotte liet spreker een portret van dezen merk- waardigen Hagenaar de vergadering rondgaan. Den Zondag, nadat de Heer Hijmans zijne lezing had gehouden brachten vele leden een bezoek aan het huis aan den Boschkant. De Heer Hijmans kon nu de leden wijzen op vele bijzonderheden, die hij in zijne lezing naar voren had gebracht. In Juni togen een twintigtal leden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 406