JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OVER 1926. van het jaarverslag het aantal leden De voorspelling in den aanhef over 1925 geuit, dat de toename van in 1926 nog grooter zou zijn dan het vorige jaar, is bewaarheid geworden. Niet minder dan 92 nieuwe leden traden dit jaar tot de vereeniging toe. Waar in 1925 door overlijden en bedanken aan de vereeniging 33 leden ontvielen, beteekent dit dus eene vermeerdering van 59 leden. Wat de handelingen der vereeniging betreft, kunnen wij dit jaar slechts wijzen op 2 lezingen, waarvan de laatste, in December gehouden lezing, al buitengewoon slecht bezocht was. Verder werden 2 excursies gehouden, die eveneens slechts een zeer gering aantal belangstellenden trokken. In 1926 verschenen ten slotte de beide deelen over Scheveningen, die de leden werden toegezonden als compensatie voor de jaarboeken 1925 en 1926. Deze werken werden over het algemeen met groote ingenomenheid begroet. Van vele zijden werden bijvals betuigingen gezonden. Leden. De stand van de ledenlijst op 31 December is als volgt H. M. de Koningin enZ. K. H. de Prins derNederlanden, Beschermvrouwe en Beschermheer der Vereeniging.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 410