667 JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 382 Totaal B e s t u u Geldmiddelen. Mr. J. A. N. Patijn, Burgemeester van Eerevoorzitter Donateurs Eereleden Bestuur Gewone leden Correspondeerende leden H. M. de Koningin-Moeder, Donatrice der Vereeniging. 's-Gravenhage, 1 4 5 9 639 9 De rekening over 1926 ziet er zeer welvarend uit. Het batig saldo beloopt f 10146.245. Evenwel staat tegenover een f 4000.aan subsidies ten behoeve van de uitgave van het boekwerk De geschiedenis van Scheveningen nog geen enkele uitgave deze post be treffende. Deze zal in het begin van het volgend jaar in haar geheel moeten worden betaald. Voor het overige spreekt de rekening voor zich zelf: Het Bestuur bleef in 1926 ongewijzigd. Ook de Commissies bleven onveranderd. Slechts de Commissie voor de excursies had het groote verlies te betreuren van Mr. Zillesen, die zich in den loop van het afgeloopen jaar uit deze Commissie meende te moeten terugtrekken. De redenen die den heer Zillesen noopten dit besluit te nemen moeten worden geëerbiedigd en een woord van grooten dank aan den heer Zillesen mag hier niet ontbreken voor de vele diensten aan de Vereeniging als lid dezer Commissie bewezen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 411