Inkomsten: f 1000— f f 12075.375 f 2000— 1000— Uitgaven: 3211.43 6 3246.85 37.50 1000— 200— 279.60 99.99 12075.375 1100— 200— 150— 48.50 170.35 20.20 220.08 5— 10— 5— 10146.245 Administratiekosten Foto Huldeblijk Excursie Saldo Bezoldiging Protocolbewerking Gratificatie Pensioen Rentezegels Lezingen Contributie Ned. Oudheidkundige Bond Saldo 1925 Contributies Bijdragen protocolbewerking Gemeente-subsidie Rijkssubsidie Rente coupons Rente Rekening-courant Scheurleer Gemeente-subsidie, uitgave De geschie denis v. Scheveningen Idem Leesgezelschap Vriendschap en Oefening Idem Reedersvereeniging „DIE HAGHE” OVER 1926. 383

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 412