384 JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING Bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst in 1926 werd gehouden op 9 Februari. Na afloop der voorjaarsvergadering, waarop de jaar verslagen van den secretaris en penningmeester werden behandeld, hield Dr. N. B. Tenhaeff eene lezing over Dirc Potter van der Loo, een Haagsch dichter, die leefde van 1370—1428. Zelf noemde de dichter zich middelmatig, terwijl Busken Huet hem overbodig noemde, daar Cats na hem kwam. Toch verdient de man belangstelling, want het is interessant een 15e eeuwer dieper te leeren kennen. Spreker behandelde de carrière van den dichter, die achtereenvolgens kanselarij-ambtenaar, vervolgens baljuw van Den Haag en ten slotte gezant was. Potter van der Loo was de eerste Noord-Neder- landsche dichter, die over de Alpen trok. Zijn beide hoofdwerken: Der minnen Loep van 1411 ’12 te Rome geschreven en het latere werk Dat bouck der Bloemen voor zijn zoon werden vervolgens door spreker behandeld. Ten slotte werden door spreker uit de werken van dezen voortrekkersfiguur eenige citaten voorgelezen. Op 9 December had de najaarsvergadering plaats, waarop de begrooting werd behandeld, die geen aan leiding gaf tot bijzondere besprekingen. Na de ver gadering hield Mr. Dr G. A. W. ter Pelkwijk eene lezing over de tegenwoordige bemoeiing van het ge meentebestuur en de taak van de plaatselijke secretarie. De instellingen van de gemeente aldus spreker zijn te weinig bij de burgerij bekend en de burger

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 413