„DIE HAGHE” OVER 1926. 385 de toehoorders 25 realiseert niet, welke bemoeiingen het Stadsbestuur heeft. Spreker geeft eene uiteenzetting van de organisatie van het bestuur en de taak van secretaris en secretarie. De beteekenis van die taak hangt af van de persoonlijkheid van hen, die den gemeentelijken autoriteiten bijstand verleenen. De verspreiding hier ter stede van de secretarie-afdeelingen maakt het werk niet eenvoudiger. Spreker vertelt van de animo, waarmee gewerkt wordt, in het bijzonder voor een stad met de beteekenis van Den Haag. Dit uitwerkend wijst spreker er op, dat Den Haag de gezondste stad is (laagste'sterftecijfer) en dat de belastingen er het laagst zijn. In de pauze was er gelegenheid voor om kennis te maken met verschillende uitgaven van het gemeente-bestuur, kaarten en grafieken. Zooals reeds vroeger in dit verslag werd opgemerkt, genoten de lezingen slechts geringe belangstelling. Gedurende de laatste jaren is de belangstelling voor deze lezingen steeds minder geworden, hetgeen te merkwaardiger is, waar het aantal leden toeneemt. Het aantal bezoekers, dat thans eene lezing bezoekt, bedraagt thans nog geen 20 personen, terwijl zich onder deze 20 personen doorgaans nog eenige gasten van den spreker bevinden, benevens eenige bestuursleden, zoo- dat men kan zeggen, dat van de ruim 650 leden thans 10 leden eene lezing bezoeken, eene belangstelling waarin de excursies zich reeds meerdere jaren mogen verheugen! Dezerzijds wordt dan ook de opmerking gemaakt, of het geen aanbeveling zou verdienen zoowel met het houden van excursies als met lezingen voorloopig op te houden en nog meer aandacht te wijden aan de publicaties, die blijkbaar tegenwoordig het meeste succes hebben.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 414