JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 386 Excursies. was bedoeld als wandeltocht, aan den Bezuidenhoutschen weg zeer In 1926 werden slechts een tweetal excursies ge houden (op twee achtereenvolgende Zaterdagen in Juni), beide voorbereid en geleid door den heer Smit. De eerste betrof een bezoek aan de papiercentrale en kantoorboekenfabriek „Esveha” aan den Rijswijkschen weg, waar een der leiders van het bedrijf, ons medelid Mr. Edersheim, welwillend voor toelichting zorgde bij de veelsoortige en veelal zeer samengestelde machines. Na dezen rondgang, die ongeveer 11I2 uur duurde, werd de tocht voortgezet naar het gedeeltelijk gerestaureerde, en wat het koor en de kapellen betreft in restauratie zijnde kerkje van Voorburg, dat in menig opzicht de belangstelling overwaard is. De architect-leider van dezen arbeid, ons medelid Van der Kloot Meiburg, bracht het gezelschap eenig inzicht bij betreffende de bouwkunstige vraagstukken, die zich hierbij voordeden, terwijl de heer Smit eenige mededeelingen deed over de vroegere inrichting van de kerk en de ingrijpende 16e eeuwsche herstellingen na een tijd, toen de kerk veel geleden had. Per tram keerde het gezelschap, dat slechts uit een 11-tal deelnemers bestond, naar Den Haag terug. De volgende excursie Van het verzamelpunt ging het eerst naar den zeer in verval zijnden, doch eenigszins gerestaureerden Binkhorst, waar de leider enkele bijzonderheden gaf betreffende de oude inrichting en de lotgevallen van het gebouw. Vervolgens ging het via de Binkhorstlaan langs het voormalige Praetorium Agrippinae, waar de afgraving voor het „bouwrijp’’ maken van dit terrein in vollen gang was, langs den Geestbrugweg, waar herinnerd werd aan het vroeger

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 415