„DIE HAGHE" OVER 1926. 387 Verdere werkzaamheden, De bewerking van de klappers op de notarieele protocollen zoowel als op de begraafboeken vond ge- regelden voortgang. Voor den eersten klapper werden ongeveer 3000, voor den anderen 6000 fiches vervaar digd, die in de lexicografische ordening werden ingevoegd. Op 1 November verliet mej. J. C. van Kempen den dienst van die Haghe, waaraan zij bijna vier jaren verbonden was. Met grooten ijver en bijzondere nauw keurigheid heeft zij al die jaren haar werkzaamheden verricht. Haar plaats is nog niet vervuld. Met den gebruikelijken wensch, dat 1927 voor de vereeniging een goed jaar mag worden, eindigen wij dit verslag. daar gelegen klooster Nazareth, waarvan in een der zijlanen de oude „Kloosterlaan” nog te herkennen valt. Een donderbui deed de wandeling langs het voor enkele jaren door Dr. Beekman teruggevonden deel van de oude Fossa Corbulonis vervallen en werden na een kort oponthoud onder het beschuttende dak van hotel Leeuwendaal een verwrongen herinnering aan een der 15e-eeuwsche bezitters van de nevens het klooster gelegen terreinen, Lodewijk van Leefdael de schreden gericht naar de plaats van het voormalig paleis Te Nieuwburg en ten slotte naar het oude, tusschen de velden gelegen voormalige Roomsch-Katholieke en later Oud-Katholieke kerkje, thans in verval en als tuinders- woning in gebruik. Het gezelschap, totaal 24 personen, keerde per tram huiswaarts.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 416