LIGT LUGDUNUM BATAVORUM ONDER 30 aan dezen weg Lugdunum te zoeken hebben, dat immers volgens de Peutinger kaart midden tusschen Rijn en Maas moet inliggen. Gaat men uit van de meening, dat op Arendsburg het Praetorium Agrippinae heeft gelegen, dan zou, indien men de afstanden op de oude Romeinsche reis kaart in Romeinsche milia rekent, Lugdunum te zoeken zijn op het oude grafelijkheidsgebied in 's Gravenhage, d.w.z. óf op ’t Plein, óf op 't Binnenhof, ’t Buitenhof, Voorhout, Vijverberg, het Malieveld of de Koekamp. Want de afstand tusschen de hoogte, waarop Arends burg ligt en de rij binnenduinen, waarop het oude grafelijkheidsgebied lag, bedraagt 3 K.M. Zijn de afstanden op de Peutingerkaart aangegeven in Gallische leugen, zoo hebben wij Lugdunum te zoeken in de buurt van het tegenwoordige duin Petit St. Hubert, mo gelijk ter plaatse van het vroegere huis Waalsdorp, althans in de oude heerlijkheid Waalsdorp. In elk geval aan ’t andere eindpunt van onzen weg. Hier, bij het Artilleriepark en den Kweekerijweg zijn enkele oud- Germaansche vondsten gedaan, waarvoor naar de bij lage wordt verwezen. In de Waalsdorper vlakte worden Romeinsche oudheden gevonden. Maar wij willen liever de ligging van Lugdunum trachten te vinden onafhankelijk van de hypothese: Praetorium Agrippinae Arendsburg, omdat wij bij de aanname hiervan allerlei reeds vooropzetten, wat nog bewezen moet worden. Wij willen de ligging van Lug dunum alleen trachten te vinden op grond van de nood wendige relatieve juistheid van de aangegeven ligging Zie ’t reeds genoemde artikel van Jhr. W. A. Beelaerts van Blokland, bl. 274. Dr. J. H. Holwerda. Geschiedk. Atlas van Nederland. Oudheid kundige kaart van Nederland bl. 62.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 43