DE DUINEN BIJ 'S-GRAVENHAGE 33 Nederland II. Holland ten zuiden van 3 Geschiedkundige Atlas van het IJ, hl. 14. eveneens langs de zuidzijde van de Beek, die door Segbroek stroomt. Volgens Dr. A. A. Beekman waterden de duinval leien, zoowel ten noorden als ten zuiden van den Rijn oorspronkelijk alle op den Rijn af1). Zoo zal dan ook Segbroek zijn oorspronkelijke afwa tering op den Rijn hebben gehad en dit doet ons ver moeden dat de Beek, voordat de Noorderklingen of de tweede rij binnenduinen bij Waalsdorp met de duinen reeks ten zuiden van Segbroek hun aansluiting aan de zeeduinen kregen, haar voortzetting zal hebben gehad in de Kaswetering, die door de Waalsdorper duin vallei in den Rijn bij de Woerd ten zuiden van Toren vliet bij Valkenburg uitstroomt. Op deze wijze zou de Rijnweg zijn logische voortzetting vinden in den Buerwech, die aan de noordzijde van de tweede rij binnenduinen, aan de zuidzijde van de Kaswatering doorliep naar Wassenaar en verder naar den Rijn bij Valkenburg. De kaart van Cruquius doet trouwens ook zulks vermoeden. Evenzoo de kaart van Jan Dou van Rijnland van 1687. Zoodat op deze wijze een volkomen logische weg, in aansluiting aan de stroomrichting der afwaterende riviertjes naar den Rijn verkregen zou zijn. Waar nu de Rijnweg de oudste weg van de Maas naar den Denneweg in de richting van den Rijn is geweest tusschen de zeeduinen en de binnenduinen, zal hij ook moeten zijn geweest de weg, die de oudste Germaansche nederzettingen langs den duinrand met elkaar verbond immers langs den duinrand vinden we de oudste sporen van bewoning en in dezen Rijnweg hebben we dan zulk een natuurlijken verbindingsweg Monster-Waalsdorp

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 47