LIGT LUGDUNUM BATAVORUM ONDER 34 van enkele keer verbastering Wassenaar-Valkenburg gevonden, parallel loopend met de duinenrij en de afwaterende riviertjes. Daarbij komt nog, dat de naam Rijnweg zelf ook wijst op een weg naar den Rijn, 2) als hier n.l. Rijn niet gebruikt is in den algemeenen zin van stroomend water, zoodat dan Rijnweg de beteekenis zou hebben van weg langs een rijn, i.c. weg langs de Beek. Maar dit is niet erg waarschijnlijk. Nu is weliswaar, volgens het Midd. Ned. Wdb. Verwijs en Verdam „rijnwech”, dat een als plaatsbepaling te Egmond voorkomt, een van reinwech (reenwech), dat heeft kunnen bestaan in de beteekenisgrensweg, scheiweg tusschen verschillende eigendommen, ’t Woord rein echter, verhoogde zoom van een akker of bosch, die als grens dient) is volgens dit woordenboek in het Ndl. uitgestorven, maar nog bestaande in enkele oostelijke z.n.l. tongvallen, terwijl het in de middeleeuwen alleen opgeteekend is in het Limburgsch, doch enkele samenstellingen met rein kun nen iets meer verspreid zijn geweest 3). Waar nu onze Rijnweg in elk geval over een groote uitgestrektheid aan den voet der duinen liep, lijkt het hypothetische geval uitgesloten, dat Rijnweg hier zou beteekenen scheiweg tusschen verschillende eigendommen. En waar ook de alleroudste schrijfwijze altijd is geweest Rijn- De naam Rhyngweg, zooals Dr. A. A. Beekman dien geeft in zijn Geschiedk. Atlas, Holland, Zeeland en West-Friesland om streeks 1300, bl. V is onjuist, gelijk Dr. B. in een discussie met schrijver ook heeft toegegeven. Zie „Het Vaderland” van 23 Juni 1927. Avondblad B. 2) Ook Dr. J. Huizinga vindt in den naam Rijnweg het bewustzijn uitgedrukt, dat deze weg naar den Rijn leidde. Zie zijn meergenoemd artikel, bl. 381 en 382. 3) Verwijs en Verdam. Midd. Ned. Wdbk. in voce rein en rijnwech.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 48