DE DUINEN BIJ ’S-GRAVENHAGE 35 weg en nooit Reinweg of Reenweg, ligt het voor de hand om ook krachtens den naam van den weg aan te nemen, dat Rijnweg, als weg langs een duin vallei, eenvoudig beteekent weg naar den Rijn, in aan sluiting aan de meening van Dr. Beekman over de afwatering van de duinvalleien naar den Rijn. Hiermede zou tevens de traditie, die nog in ’t West land leeft, dat n.l. de graven van Holland, als zij van hun hof te ’s Gravezande naar Rijnsburg gingen, den Rijnweg volgden, verklaard wezen 2). Deze Rijnweg verliest sedert de 13e en He eeuw zijn feitelijke beteekenis voor 't Segbroeksche gedeelte, als ten zuiden daarvan in Loosduinen, Eikenduinen en die Haghe de bewoning zich gaat ontwikkelen. Als groote weg verdwijnt hij geleidelijk en sedert het midden der 17e eeuw, als Jacob Cats over dien weg heen het park Zorgvliet heeft laten aanleggen, heeft hij inderdaad alle beteekenis verloren. Zooals gezegd, bestaat er nog een stuk van bij Monster en ook treft men er nog een gedeelte van aan als Waalsdorperweg bij 't oude Waalsdorp. Een bijzonder merkwaardig punt hebben we dus nu bij Petit St. Hubert, waar Denneweg en Rijnweg elkan der sneden. Van hieruit liep tevens de scheiding naar zee tusschen Oost- en Westduinen of ook de verdere scheiding tusschen Wassenaar en Monster en tegelijk liep van hieruit ook nog een oude weg naar het strand 3), ter hoogte waar nu Scheveningen ligt, welke weg voor een deel samenviel met de tegenwoordige Haringkade Zie o a. acte van 29 Juni 1543, Gem. Arch, 's Gr. R. A. 489 fol. 202. 2) Zie „Het Vaderland” van Donderdag 12 Mei 1927. Avondblad A. 3) Zie o.a. een acte van 1572 over dezen weg naar de „strange bij Mr. D, Veegens, „Historische Geschriften” bl. 139 en allerlei transporten van landen aan dezen Scheveningschen Denneweg in de transportregisters van ’t Haagsche Gemeentearchief.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 49