38 LIGT LUGDUNUM BATAVORUM ONDER bedoelde over „De Romeinsche mijlpaal van Monster” uitsprak met betrekking tot de bepaling van den zuidelijken weg vervallen en tevens zijn bezwaar tegen de ge lijkstelling van Praetorium en Arendsburg 2) opgeheven. Onze tweede conclusie, die uit dit alles volgt, is dan, dat de afstanden op de Peutinger kaart, voor wat ons land betreft, zijn opgegeven in Gallische leugen. Immers de afstand van Arendsburg naar ’t snijpunt bij Petit St. Hubert is 4^2 K.M. en de afstand Praetorium Agrippinae-Lugdunum is aangeduid door II. Tijdens het afdrukken van dit artikel bereikte schrijver het bericht, dat er inderdaad Germaansche oudheden urnen en scherven en een enkele Romeinsche munt gevonden werden bij Petit St. Hubert, even ten noorden van den Waalsdorperweg, aan de (nieuwe) Van Voor schotenlaan. Bij den aanleg van het nieuwe straten- en huizenplan aldaar zijn de uitloopers van de zeeduinen afgegraven en onder een hoogte van 4 a 5 M. zand kwamen in een laag teelaarde, vrijwel gelijk liggende met het tegen woordige wegniveau, over eenige uitgestrektheid ge noemde oudheden te voorschijn. De vondsten wijzen op een zekere Germaansche bewoning, die er in elk geval aan den rand van het door ons bedoelde gebied is geweest. In hoeverre echter deze bewoning zich uitgestrekt heeft over het geheele door ons terrein, valt vooralsnog niet te beslissen. Voor beschrijving en afbeelding der vondsten worde verwezen naar het artikel van Jhr. W. A. Beelaerts van Blokland, in wiens bezit de meeste dezer oudheden zijn gekomen. bl. 381 en 'vlg. 2) bl. 383.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 52