HET ONTSTAAN VAN DE SOCIËTEIT „DE BESOGNEKAMER” EN HARE ACHTER EENVOLGENDE HUIZEN Het archief van de sociëteit is grootendeels verloren geraakt; de eerste zeer beknopte aanteekeningen be ginnende in een zoogenaamd Notulenboek op 28 De cember 1797, vermelden niets vóór 1807 omtrent den zetel van de sociëteit, nog minder van het ontstaan. Alleen de later te vermelden brief aan den Commissaire de Police van 7 Sept. 1811 roert met een enkelen zin aan dat de sociëteit bestaan heeft sedert 1795. In een concept huurcedulle voorkomende in een band gemerkt: Gebouwen in en om den Haag 1795 en 1796 van de Nassausche domeinarchieven, berustende in het Algemeen Rijksarchief, staat vermeld: I DOOR Mr. C. VAN DER ZWEEP. „Ik ondergeteekende Govert van der Linden, Contrarolleur- Generaal, gesteld bij het Comité van Algemeen welzijn over de goederen van den Prince van Oranje en Nassau, bekenne inge volge en uit kragte eener auctorisatie van de Burgers Admi nistrateuren over de gem. goederen en alzoo namens dezelven, te hebben verhuurt, En wij meede ondergeteekenden Mr C Bijleveld, Mr. J. C. van Kreschmar en C. H. van Grasveld van Leyde in qual. als Commissarissen van de zoogen. Besoignekamer of Sociëteit gehouden wordend ten huize vanover het Comptoir van Holland, erkennen van dezelve te hebben gehuurt Het Huijs en Erve, voorheen gediend hebbende tot een Na- turalia cabinet van gem. Prince staande en geleegen aan de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 54