HET ONTSTAAN VAN DE SOCIËTEIT, ENZ. 41 Noordzijde van het Buijtenhoff alhier, en zulks om hetzelve te doen dienen tot het houden eener societeijt, voor den tijd van agt jaaren, in te gaan primo Meij dezes jaars 1796 enz. onder de volgende conditiën 3°. Dat wanneer het huijs gelegen ten Noorden van het voorst, verhuurde en annex hetzelve voorheen geoccupeert geweest zijnde bij den geweeze directeur van het schilderij-cabinet van den Prince en tans in huur gebruikt wordende bij Mr. J. Clignet voor twee honderd vijf en zeeventig guldens 's-jaars, met 10 Meij 1797 uit de huure komt te vervallen en den actueelen huurder alsdan niet verkoos te continueeren, de Huurders in deezen ge houden en verplicht zullen weezen, hetzelve huijs meede in huur aan te staan tot ultimo April 1804 enz.” Welk was nu het huis over het Comptoir van Holland? Uit een onderzoek in het Gemeente-archief is gebleken dat het Comptoir Generaal van Holland, dat eertijds ter plaatse van de tegenwoordige Tweede Kamer gevestigd was, zich na de verbouwing van het Stadhouderlijk kwartier omtrent 1790 bevond drie huizen ten westen van het thans nog aan de zuidzijde van het Binnen hof staande Goudsmidskeurhuis en dus ongeveer tegen de tegenwoordige poort aan; verder dat tegenover dat Comptoir Generaal van Holland, dus met de achterzijde tegen de zuidzijde van de Ridderzaal, zich bevonden, vermoedelijk vier huizen, en dat een dier huizen van ouds als koffiehuis in gebruik is geweest. Op 28 Mei 1783 immers verkoopt Johannes Aardenburg aan de Domeijnen een huis en erf van ouds genaamd het Engelsche, doch nu het Staten-koffiehuijs over het Goudsmitsgildehuis op het Binnenhof belend o.a. ten n. door de zaal van het Hof. Voorts is gebleken dat op 3 April 1786 Johannes Eversen, coffijhuishouder wordt op het Binnenhof in plaats van Jan Aardenburg. Verder werd nog gevonden dat op 20 Juli 1795 een akte als koffiehuishouder toegekend werd aan Pieter

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 55