42 HET ONTSTAAN VAN DE SOCIËTEIT „DE BESOGNE- van Schingen, die op het Binnenhof ging Franciscus wonen. Een onderzoek in het Rijks-archief bracht aan het licht dat in 1783 na den verkoop van het zoogenaamde Staten-Koffiehuis, eigenaar Johannes Aardenburg aan het domein, dit onder denzelfden naam bleef geëxploi teerd sinds 1786 door den huurder Johannes Evertsen. In December 1787 werd het contract met Evertsen waarschijnlijk ten gevolge van de politieke gebeurte nissen, ontbonden en het perceel voor vijf jaren aan Anthony Ente, kamerbewaarder van H. E. Gr. M. in huur gegeven, welk huurcontract in 1792 werd her nieuwd, waarbij Ente ook verkreeg „de vergunning van zeeker vertreckje en keldertje onder het zooge- genaamde toorntje of dienders vertreck”. Een besluit van het Comité van Algemeen Welzijn van den 9 Juli 1795, voorkomende in de Notulen van dien dag, in het Rijks-archief aanwezig, behelst het volgende „Op het geproponeerde ter vergadering om het huis het welk de Kamerbewaarder Ente op den 1 Augustus aanstaande staat te verlaten, wederom te verhuren tot een besognehuis voor de representanten van het Volk van Holland en derzelver committes en de Ministers der genoemde collegiënvoorts voor de leeden van de Staaten Generaal en derzelver committes alsmede de Ministers dier collegiën, ook voor de leeden van het Hof Pro- vinsiaal van Holland en Zeeland van de Municipaliteit van den Hage en de administrateuren der goederen van den gewezen stadhouder mitsgaders van derzelver Ministers teneinde aldaar met elkanderen ten dienst van den lande, doch ten hunnen kosten te kunnen samenkomen en besoigneeren wanneer en op zulk een wijze als zij onder anderen zullen goed vinden, met dier verstande nogtans dat het zelve huis geenszins zal moogen worden gebruikt of gefrequenteert door eenige anderen, dan de booven gespecificeerde personen, aangezien het geenszins de intentie is het voors. huijs tot een publiek coffijhuis te maken, maar alleen om aan de genoemde personen de nodige vrijheid te be-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 56