KAMER” EN HARE ACHTEREENVOLGENDE HUIZEN. 43 zorgen om met elkander voor hun genoegen te kunnen confereeren. Is na voorgaande deliberatie geresolveert het voors. huis tot het geproponeerde gebruik te verhuuren voor eene somme van 175 gl. zijnde dezelvde huur welke de kamerbewaarder Ente daarin heeft verwoond met authorisatie op den Raad en Rent meester Generaal der Domeijnen van Noord Holland, Kennemer- land en Brederode in het Zuijderkwartier of desselvs commis om hier aan de nodige executie te geeven en word voorts de contrarolleur van der Linden mede geauthoriseert om die kleine reparatiën welke in voors. huijs zullen behooren te geschieden om hetzelve tot voors doeleinde dienstig te maken, daarin te doen werkstellig maken. Er zal extract dezer gegeven worden aan voorn. Raad en Rentmeester Generaal alsmede aan de leeden der genoemde col- legien welke tot het in orde brengen van deze besogne-kamers zullen worden gecommitteert en eindelijk aan de contrarolleur van der Linden om te strekken tot deszelvs narigt”. In de domeinrekeningen van 1796, op het Rijks-archief aanwezig, komen „Commissarissen van het Besognehuis” als huurders van het perceel voor, waaraan ook thans het bovengenoemde vertrek onder den toren verbonden was. Uit het bovenstaande blijkt dat de personen ten wier dienst gezegd „Besognehuis” stond en op wie de kosten vielen aan de inrichting verbonden, reeds een zeker Be stuur hadden verkozen„de commissarissen van het Be sognehuis”, in boven vermeld Besluit „besogne kamers” genoemd. In 1796 kreeg het Comité van de Algemeene Zaken van het Bondgenootschap (de vroegere Raad van State) de beschikking over het voormalige besognehuis, en, was het derhalve ontruimd door de even vermelde ge bruikers, die immers blijkens eerstvermelde concept huur- acte van Maart 1796 het gewezen Naturalia Cabinet van den Prins van Oranje tot sociëteit huurden en welke sociëteit genaamd was „Besoignekamer”. Dit concept toch is tot werkelijk huurcontract ge worden, maar er schijnt in den termijn een wijziging

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 57