Er waren dus toen twee Besoignekamers aan het Buitenhof, dit en de oude sociëteit, immers bij nota- rieele acte van 23 Juli 1807 verkocht R. Campbell voor f 24000.aan de Commissarissen van de sociëteit „de Besogne Kamer” het „Groot Logement van Leyden”, bekend als Wijk K. no. 41, kadastraal Sectie F. No. 384, aan de zuidzijde van het Buitenhof. HET ONTSTAAN VAN DE SOCIËTEIT, ENZ. 46 Sept. 1810 door de regeering aan de stad den Haag en aan het Departement der Mij. tot Nut voor’t Alge meen geschonken en eigenaardig is dat in deze acte het gebouw wordt genoemd de „Besoignekamer”. Dit huis is in 1808 betrokken nadat daarin verande ringen waren aangebracht ten einde het tot sociëteit te kunnen doen dienen, conform het contract van aan neming met den bouwer P. Mouton, d.d. 15 Augustus 1807, voor de som van f 10400.— met opleverings termijn op 1 Maart 1808. In 1849 is de sociëteit uitgebreid door aankoop van het belendende huis, Buitenhof zuidzijde Wijk K. No. 40 Kad. Sectie F No. 383 voor f 8000.in publieke veiling (societeitsarchief), blijkens acte van 26 Maart 1849, en daarin wordt het beschreven als gelegen op den hoek van Buitenhof en Hofsingel, belend ten westen door de Besognekamer, ten zuiden het huis, thans de ingang van het Hotel de Twee Steden, ten noorden en oosten door de openbare straat. In deze twee huizen, nader gebracht in den tegen- woordigen toestand van één gebouw, en nu bekend als Buitenhof No. 21, is de sociëteit de Besognekamer thans nog gevestigd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 60