DE HAAGSCHE MONUMENTEN VAN GE SCHIEDENIS EN KUNST BESCHOUWD IN HUN HISTORISCH VERBAND De bestudeering van de ontwikkeling van een stad is te allen tijd een zeldzaam boeiende bezigheid. Hoe uit een klein begin een groot modern en samengesteld geheel is geworden; hoe vooruitgang en teruggang, voorspoedige en benarde tijden elkaar afwisselen, hoe telkens en telkens het karakter verandert en tenslotte toch een doorgaande, zij het geenszins rechte lijn te onderkennen valt, dit alles na te gaan, is een voorrecht. Het aangenaamst zeker is het deze ontwikkeling te volgen bij de stad zijner inwoning, hoogst belangwek kend wordt het als deze stad den Haag heet en van nietig gehucht is geworden tot prachtig dorp om ten slotte uit te groeien tot een woonstad, die meer be bouwd oppervlak beslaat dan eenige andere plaats in Nederland. Dat den Haag nooit is besloten geweest in een ves tinggordel, die in zoo menige stad tot vóór een halve DOOR Dr. W. MOLL. De volgende bladzijden zijn geschreven op verzoek der Rijks- Monumentencommissie om te dienen als historische inleiding voor de definitieve beschrijving der Haagsche monumenten. Eerlang zullen zij wellicht eenigszins verkort als zoodanig verschijnen. Met toestemming echter der commissie kunnen ze reeds nu in dit Jaarboek worden afgedrukt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 61