EN KUNST BESCHOUWD IN HUN HIST. VERBAND. 49 uitermate gunstig. Ongeveer in het midden kruisten zich de wegen tusschen Haarlem en 's Gravenzande, in welke plaatsen de graaf reeds huizen bezat en tusschen Delft en Scheveningen, vanwaar men langs het strand met gemak noord- als zuidwaarts kon reizen. Het gebied was gedeeltelijk zwaar beboscht, zoodat het voor jagen als geschapen was, een stroomende beek doorsneed een groot gedeelte, zoodat ook visschen mogelijk werd. Tenslotte was vermoedelijk reeds eenigen tijd een grafelijk jachthuis in deze buurt gevestigd, zoodat de aanlokkelijke streek den graaf ook door eigen aanschouwing goed bekend kon zijn. De graaf in de dagen, waarheen ons denken thans teruggaat, was Willem II van Holland, die zooals we weten in 1247 met de waardigheid van Roomsch-Koning was bekleed. Teruggekeerd na zijn verkiezing binnen zijn graafschap en zich zijn hooge waardigheid wel bewust, wenschte hij zich een woning, een kasteel overeenkomstig zijn hoogen stand. „Nu is coninc Willem in Hollant gecomen daer hi mit groote waardicheit, eer ende triumphe ontfangen wert als wel recht was en quam terstont in den Hage ende dede ontbieden verstandele wercluden om een coninclyc pallays daer te doen maken”, zegt de Divisiekroniek. Na het voorgaande kan het geen verwondering wek ken, dat zijn oog viel op zijn Haghe, zoo bij uitstek geschikt om tot vorstelijke residentie te worden uitge kozen. En zoo mogen we ons dan voorstellen, dat om trent 1250 met den bouw van een grafelijk slot een aanvang werd gemaakt. Een woongebouw en een zaal voor plechtige bijeenkomsten en feesten, dat was het eerst noodige en daarmee werd dan ook aangevangen. De steenen getuigen zijn daar om het te bewijzen. Het woongebouw werd vermoedelijk geplaatst juist 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 63