EN KUNST BESCHOUWD IN HUN HIST. VERBAND. 53 zooals we zagen, door het hofgebied uitbouw onmogelijk. Slechts kon tusschen het ruime kerkplein en de beek een enkele rij huizen verrijzen, ter plaatse waar thans samen met de westelijke bebouwing van het Buitenhof het Bon- neterie-paleis is opgericht. Zoo ontstond allengs midden in die Haghe, nabij de grafelijke residentie een conglomeraat van buurtschappen, die meer en meer aaneengroeiden en tenslotte samen een dorpsgeheel moesten gaan vormen. Voor deze ont wikkeling was een eeuw noodig, op 23 Aug. 1370 werd door Albrecht van Beieren dit dorp erkend en gegrond vest. Voor het eerst wordt dan officieel gesproken van „het dorp van der Haghe”. Het is niet lang geleden mogen gelukken de grenzen van dit dorp uit de be doelde acte met tamelijk groote nauwkeurigheid af te leiden en het blijkt dat ze de volgende waren. Van de buitenste hofgracht liep de dorpsgrens langs de oost zijde van het Spui tot ongeveer de Kleine Bagijnestraat om dan de Gedempte Gracht te volgen en langs de westzijde van de Wagenstraat naar het noorden om te buigen, verder langs Vlamingstraat en Laan, om ver volgens weer noordwaarts te gaan langs Assendelft- en Vleerstraat tot de Korte Molenstraat. Daarna moet ze ongeveer langs Molen- en Heulstraat over Kneuter dijk en Vijverberg tot de Lange Houtstraat zijn ge- loopen om daarna dwars over te steken naar het punt van uitgang. Een blik op de kaart toont dat dit dorp dus inder daad door de genoemde buurtschappen wordt gevormd en ook nog door de wijk, die ten zuiden van het Hof aan de westzijde van het Spui was ontstaan. Dit is ook niet vreemd, langs het Spui kwamen de schepen uit het achterland binnen, daar concentreerde zich de handel en dat daar ter plaatse in aansluiting aan de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 67