I 1 Zooals in het laatst verschenen Jaarboek dat over 1924 reeds werd aangekondigd, heeft in 1925 geen Jaarboek het licht gezien, maar hebben de leden daar voor in de plaats het eerste deel van het werk van den heer J. C. Vermaas over Scheveningen ontvangen. Toen dit werk tot twee kloeke deelen bleek uit te loopen, was het noodzakelijk ook de in 1926 voor het Jaarboek beschikbare gelden voor het boek over Scheveningen te besteden en den leden daarvoor het tweede deel toe te zenden. Vandaar dat eerst thans in 1927 weer een Jaarboek kan verschijnen, dat dus voor 1925, 1926 en 1927 samen geldt. Dientengevolge vindt men in dit Jaarboek de gewone rubrieken als straatnamen, bi bliografie en jaarverslag over drie jaren alleen de Kro niek zal men slechts over twee jaren, 1924 en 1925, aantreffen. De belangelooze bewerker onzer Kroniek was verhinderd die over 1926 tijdig gereed te maken, zij zal nu samen met die over 1927 in het volgende Jaarboek worden opgenomen. De historische artikelen in dit boek geven veel ver scheidenheid. Ze handelen over de geschiedenis van ,,die Haghe” van de vroegste tijden tot bijna het heden. Moge deze afwisseling in den smaak vallen en dit Jaarboek waardig aansluiten bij zijn vele voorgangers. W. MOLL.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 6