56 DE HAAGSCHE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS Zoo was dus tijdens Albrechts regeering niet alleen de rond het kasteel gelegen buurtschap tot een dorp geworden, het kasteel zelf had een haast even merk waardige en betrekkelijk stellig belangrijker ontwikkeling ondergaan. Het vulde nu bijna den ganschen zuide lijken vijverzoom en rond den Nederhof werden ook dienstgebouwen opgetrokken, benevens een gevangenis de Diefsteen. Deze Nederhof verkreeg aan de noordzijde een eigen poort, de Voorpoort, die wij nog thans als de Gevangen poort kennen en die aan het einde der eeuw door aan bouw van een gevangenhuis als grafelijke gevangenis ging dienst doen. De Diefsteen bleef sedert tot haar afbraak in de 18e eeuw ter beschikking van het dorps bestuur. Aan de andere vijverzijde bevond zich eveneens een poortde uterste poorte, waaraan de gronden van den door Albrecht gestichten St. Jorisdoelen grensden. Deze gronden strekten zich uit tot den kooltuin, het tegen woordige Plein, dat ook tot den kasteelgrond mag ge rekend worden. Toen na Albrechts dood het Binnenhof niet meer geregeld door den landsheer betrokken werd, kregen, zooals vanzelf spreekt, de regeeringsorganenStadhouder, Hof, Rekenkamer, Raad enz. bij de indeeling der ruimten de overhand. De 15e eeuw toont ons dan ook niet zoozeer een uitbouw van het binnenhof als wel een veranderde indeeling, waarbij het minder het karakter van vorstelijk paleis, meer dat van regeeringscentrum gaat verkrijgen. Wel werden oostelijk van de Kleefsche kamer gebouwen bijgezet, het bekende achtkante torentje o.a. dat eerst omtrent 1480 wordt genoemd. Toch werd het kasteel nog een enkele maal door groot en voornaam gezelschap betrokken. Dit geschiedde in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 70