EN KUNST BESCHOUWD IN HUN HIST. VERBAND. 57 de nieuwe St. Jacobskerk, nog meer gods- weldadige gebouwen zou het sterk religieus 1456, toen Philips van Bourgondië in den Haag een kapittel had belegd van de orde van het Gulden Vlies, eenige jaren tevoren door hem gesticht. De bijeen komsten werden, zooals vanzelf spreekt, in de Ridderzaal gehouden; de kerkelijke plechtigheden hadden in de parochie-kerk, de St. Jacobskerk plaats en de graaf deed ter herinnering daaraan wapenborden van zichzelf en van de aanwezige kapittelridders in het kerkgebouw ophangen. Thans moeten wij weer een oogenblik onze aandacht bij het dorp bepalen. Hier ziet men in de tweede helft der 14e, maar vooral in de 15e eeuw groote verande ringen. Merkwaardig was de stichting van een gast huis: het St. Nicolaasgasthuis, dat op het noordelijk deel van het Kerkplein werd gebouwd en dit in om vang beperkte. In 1356 gesticht werd er omtrent 1400 een kapel bijgevoegd aan de overzijde van een straat gelegen en ook grond van het kerkplein innemend. Terzelfdertijd was met het bouwen van een groote, hooge en statige kerk begonnen, waaraan wij het nog bestaande koor der St. Jacobskerk danken. De voorge nomen bouw werd echter, vermoedelijk door den dood van Albrecht gestuit; uitvoering van het groote plan was, toen 's Graven bijdragen ophielden, blijkbaar te kostbaar. Maar de oude kerk was zoo bouwvallig, dat eenvoudiger en goedkooper nieuwbouw niet kon uit blijven. In 1434, naar op goede gronden kan worden aangenomen, werd de merkwaardige hallenkerk met vier traveeën die wij thans nog kennen, tegen het hooge koor gebouwd. Had dus het eerste derde deel van de 15e eeuw reeds twee kerkgebouwen zien stichtende St. Nicolaasgast- huiskapel en dienstige en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 71