58 DE HAAGSCHE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS aan besef van deze eeuw in het dorp den Haag tot stand doen komen. Tal van kloosters n.l. begonnen rond het dorp te verrijzen. Rond het dorp, want in de oude buurtschappen was voor de groote gebouwen met hun kapellen en hun tamelijk uitgestrekte gronden natuurlijk geen plaats. Zoo ontstonden ze dicht tegen het dorp aan, a.h.w. in een kring er rondom. Het eerst werd, misschien nog juist in de 14e eeuw het Predikheeren-klooster gesticht, noordelijk van het Hof achter het Voorhout. Hieraan werd een ruime kerk verbondende Kloosterkerk, thans nog, niettegenstaande menige lotswisseling als zoodanig in gebruik. Verder verrezen kloosters aan het Westeinde, het einde der Vlamingstraat waar nu de Groote Markt gelegen is, aan het Spui bij de Pooten en aan de Assen- delftstraat. Van al deze gebouwen is niets over, slechts de Bagijnestraat herinnert nog aan het klooster van St. Maria in Galilea. Hadden al deze kloosters kapellen, ook verscheidene losse kapelletjes werden in deze vrome tijden gesticht. Van deze rest evenzeer als herinnering slechts een enkele straatnaam: de St. Jacobsstraat en de in onbruik rakende benaming Kapelsbrug voor het noordelijk uiteinde van het Spui. Afzonderlijke vermelding verdient in dit verband nog het Sacramentsgasthuis, in 1440 gesticht, door het St. Sacramentsgilde en ook van een aan het Noordeinde, ongeveer tegenover de Plaats liggende kapel voorzien. Maar niet alleen aan godsdienst gewijde gebouwen werden gesticht, ook tal van adellijke en in verband met de onzekere tijden veelal versterkte huizingen zag men ontstaan. Ze lagen, zooals van zelf spreekt in hoofdzaak op de aangenaam bewoonbare terreinen ten noorden van den vijver, langs Vijverberg, Voorhout

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 72