EN KUNST BESCHOUWD IN HUN HIST. VERBAND. 59 en Kneuterdijk. Men kende hier de huizen van Egmond, van Yselstein, van Wassenaar, van Doornik, van de Ketel en van Brunswijk. Het laatste was aan den Kneu terdijk gesticht door Hertog Erick van Brunswijk en aan dezen wordt de heugenis nog in het tegenwoordige den Haag levendig gehouden door het vroeger langs deze woning loopende Hartogstraatje. Naast kerkelijke en adellijke gebouwen breidde ook de eigenlijke dorpsbebouwing zich uit. Voor een aan zienlijk deel was dit aan de herleefde industrie, de reeds genoemde draperie te danken. Haar grootsten bloei bereikte zij in de zeventiger jaren der 15e eeuw en met haar bloeide het juist een eeuw oude dorp. Voor de uitoefening van het bedrijf waren twee dingen noodzakelijk: water voor het „wassen” en ramen voor het drogen, Fliervoor was in het zuidwestelijk deel van het dorp tusschen Spui, Spuistraat en het Elisabethsconvent (ter plaatse van de Groote Markt) volop gelegenheid. In de grachten vond men het water, op de onbebouwde gronden ruimte genoeg om de ramen te zetten. En de uitgebreide fabricage trok natuurlijk menschen, wat den omvang van het dorp en den bloei wederom vermeerderde. Aan deze voorspoedige tijden herinnert, waar voor dit alles geen statige bouwwerken noodig waren, weer alleen een aantal straatnamen zooals de Voldersgracht, de Verversgracht, de Raamstraat en de slechts nog in den volksmond levende Weeversplaats, het kruispunt van Spui-, Veene-, Vlaming- en Wagen straten, Zoo ging de 15e eeuw ten einde, maar haar opvolg ster zag den vooral door binnen- als buitenlandsche concurrentie bewerkte teruggang in het bedrijf, dat niettegenstaande verschillende pogingen het nieuw leven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 73