64 DE HAAGSCHE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS tot geschuthuis ingericht. Ook de overige voormalige Katholieke kerkgebouwen kregen een andere bestem ming; de kapel van het St. Nicolaasgasthuis werd door de magistraat als vleeschhal in gebruik genomen, ter wijl de kapel van het Sacramentsgasthuis in dezelfde jaren tijdelijk en in 1595 definitief voor de godsdienst oefeningen der Engelsche gemeente werd afgestaan. De Hofkapel werd aanvankelijk bestemd voor Her vormde diensten ten behoeve der regeeringscolleges, in de laatste jaren van de eeuw werd zij voor de Fransche prediking aangewezen. De kloosters tenslotte werden alle afgebroken, ter wijl hun grond voor het bouwen van huizen werd be stemd. Alleen het St. Elisabethsconvent werd vóór het dit lot nog kon hebben ondergaan in 1584 door brand vernield. De zoo vrijgekomen grond werd een marktplein, de z.g.n. Nieuwe Groenmarkt, die wij nu als de Groote Markt kennen. Het Agnietenklooster aan het Westeinde werd van zijn kapel beroofd, de overige gebouwen werden voor weeshuis bestemd. Aan het einde der 16e eeuw ving voor de jonge Re publiek der Vereenigde Nederlanden het groote tijd perk aan, dat niet ten onrechte de gouden eeuw zou genoemd worden en waarin behalve op cultureel ge bied ons land ook op politiek terrein tot de allereer- sten van Europa zou gaan behooren. Deze politieke ontwikkeling, deze ontplooiing van zoo vele krachten, vrucht van het werken van allen en het beleid van enkele uitstekende mannen, vond in menig op zicht haar middelpunt in den Haag, waar de zetel van de Staten van het overheerschende gewest en ook die van de centrale macht: van de Staten-Generaal was gevestigd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 78