68 DE HAAGSCHE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS 1620 nog geheel intact bestaat. Nog steeds omgeven de grachten de oude of moet men thans niet zeggen de oud ste stad, en nog steeds is dit stedebouwkundig monu ment onzer vaderen ongeschonden op de kaart af te lezen. Schijnt het woord monument voor den Haag’s eenvou dige singels misplaatst Stellig, deze grachten kunnen groo- tendeels niet op schoonheid bogen, met de grachten, die ons land beroemd hebben gemaakt de Amsterdamsche, de Delftsche, de Leidsche kunnen ze met uitzondering mis schien der Prinsessegracht uit schoonheidsoogpunt in de verste verte niet vergeleken worden. Geen vreemde ling zal ze gaan bezoeken; hij zou teleurgesteld huiswaarts keeren. Maar het stedebouwkundig plan van 1620 heeft in de tweede plaats deze, werkelijk treffende merkwaar digheid dat het zóó onbekrompen was opgevat, dat het gedurende 250 jaren de uitbreiding van den Haag niet alleen heeft beheerscht, maar zelfs volkomen heeft omvat. De door den magistraat getrokken grenzen, hoewel door den omvang van het vroeg 17eeeuwsche dorp aangegeven, waren juist door het streven naar den rechthoekigen vorm zoo ruim uitgezet, dat de ont wikkeling van het dorp tot stad, de uitgroei van de toch waarlijk levende en telkens aanzienlijker wordende plaats zich tot bijna in onzen tijd gemakkelijk binnen de grachten heeft kunnen afspelen. Een dergelijk ver schijnsel is uiterst zeldzaam; hoeveel vestinggordels van onze steden zijn niet een- en andermaal uitgelegd moe ten worden. Hier daarentegen is na den „nieuwen uitleg’’ van 1706, waarvan we hier boven spraken, geen grond buiten de grachten noodig geweest. Toen ongeveer 1870 de phenomenale uitbreiding der moderne stad, die het bebouwde grondgebied in een halve eeuw meer dan vertienvoudigde, begon, waren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 83