70 DE HAAGSCHE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS een aan het Plein bestaat gelukkig nog groot en prachtige woonhuizen werden nog niet zoo gemakkelijk gesticht. Natuurlijk waren er vele uitzon deringen de hooge staatsdienaren, de vreemde gezan ten behoefden statige woningen. Reeds omtrent 1615 bouwde de machtige Raadpen sionaris, Johan van Oldenbarneveldt, het groote huis aan het Voorhout, welks geschonden gevel nog steeds een gedeelte van het Departement van Financiën ver siert en dat met het nevenliggende, in 1616 voor Cornelis van der Mijle verkregen huis thans in verbouwden staat, ook een deel van het genoemde Departement in later jaren tot woning strekte aan de ongelukkige Elisabeth van de Paltz, de winterkoningin van Bohemen. Weinige jaren later werd, om slechts nog bestaande gebouwen te noemen, aan het Lange Voorhout tevens het bevallige huis gebouwd, dat thans onder den naam Pageshuis aan het Roode Kruis tot onderkomen strekt, terwijl weer enkele jaren later aan de overzijde op den hoek van Voorhout en Kneuterdijk het groote woon huis verrees, dat daar nog steeds het oog van den smaakgevoeligen voorbijganger verheugt. Ook verder werden aan het Voorhout, zoowel als aan de pas gegra ven Prinsegracht, beide de voornaamste woonwijken van het groeiende dorp, vele huizen gebouwd. Het Plein, de oude grafelijke Kooltuin, zag ook tweetal prachtige woonhuizen oprichten. Tusschen 1634 en 1637 deed Constantijn Huygens, de beroemde dichter, door Pieter Post naar de plannen van Jacob van Campen, een woning optrekken, die Departement van Justitie geworden in 1876 helaas voor een nieuw Departements-gebouw heeft moeten plaats maken. Het tweede huis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 85