weer door Pieter Post Campen, ten behoeve het einde zijn dood herinneringshal en eerst onder den naam van Huis ten Bosch ver- tusschen 1633 en 1647 werd in samenwerking met Jacob van van Johan Maurits van Nassau, den Braziliaan ge noemd naar zijn functie van Gouverneur van Brazilië, het schitterende huis gebouwd, dat thans onder den naam van Mauritshuis het Koninklijk Kabinet van schil derijen huisvesting verleent. Al heeft in 1714 een brand een deel van dit gebouw van zijn luister beroofd, toch is het steeds een der schoonste gebouwen der residentie gebleven. Ook uit de tweede helft der 17e eeuw zijn eenige groote gebouwen van particulieren aard behouden ge bleven, zoo het woonhuis aan den Kneuterdijk naast het Hertogstraatje dat zoolang, naar kort geleden is gebleken ten onrechte, het huis van Jan de Witt is genoemd. Verder het Tapijthuis aan het Korte Voor hout, thans hotel van den Franschen gezant en het Kadastergebouw aan het Buitenhof waar eens het Rari teitenkabinet van Willem V is gevestigd geweest. Ook de Oranjes, gedurende de heele 17e eeuw te ’s Gravenhage woonachtig, hebben de stad met eenige groote bouwwerken, beide door Pieter Post ontworpen, verrijkt. In de eerste plaats liet Frederik Hendrik, pracht- lievend als hij was, het huis aan het Noordeinde, waar hij van kindsbeen af had gewoond en dat in het midden der zestiende eeuw door Willem Goudt was gebouwd, geheel verbouwen, en zoo ontstond het Oude Hof, het paleis, dat nog thans het staatshoofd tot woning strekt. Ten behoeve van Amalia van Solms, zijn gade, liet hij bovendien een buitenhuis bouwen aan het einde van het Haagsche Bosch, dat na voor hemzelf zou worden Oranjesael, later onder dien maardheid zou verwerven. EN KUNST BESCHOUWD IN HUN HIST. VERBAND. 71

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 86