EN KUNST BESCHOUWD IN HUN HIST. VERBAND. 73 de Groote Markt het de het schitterend gebouw, dat de Staten van Holland voor zichzelven oprichtten bewijst nog steeds hoe overheer- schend en machtig hun positie tijdens het stadhouder loos tijdperk was. Toen dit in 1672 eindigde en de Stadhouder de ge westen weer meer tezamenbond, kwam uiteraard het centraal gezag, vertegenwoordigd door de Staten- Generaal op den voorgrond. Ook dit college wenschte zich waardiger omgeving en in 1697 kwam de geheel gerestaureerde vergaderzaal, zoowel als de pronkerige Trèveszaal, zuiver voorbeeld van den stijl, die naar den zonnekoning heet, benevens het tot deze vertrekken toeganggevende gebeeldhouwde portaal tot stand. Maar nog werd in de Binnenhofgebouwen een derde prachtige zaal gesticht, de z.g.n. Lairessezaal, die voor rechtsprekende autoriteiten in het oudste deel van Binnenhof werd ingericht. Zoo bracht de 17e eeuw op het Binnenhof gebouwen en zalen tot stand, die van de afwisselende macht van stadhouder en regeeringscolleges getuigenis afleggen. Maar ook de burgerij en het dorpsbestuur waren door toenemende welvaart tot grootere architectonische ondernemingen in staat. De gilden en broederschappen gingen voor. De St. Jorisbroederschap, de deftige bur gerij omvattend, verbouwde haar alouden Doelen, waar van thans uiterlijk behalve een gevelsteen nog slechts het torentje resthet Goud- en Zilverstnidsgilde stichtte achter de Ridderzaal haar eigen, nu nog bestaande Keurhuisje, terwijl tenslotte in 1636 de groote en rijke St. Sebastiaansdoelen, middelpunt voor de schutter- vendels van het dorp, aan den Korten Vijverberg werd gebouwd, waarvoor helaas een der middeleeuwsche Hofpoorten werd opgeofferd. In 1650 liet de magistraat aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 88