76 DE HAAGSCHE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS een groot gedeelte als woning voor den Stadhouder, indien er een was, diende, zijn de veranderingen en verfraaiingen ten bate der regeeringscolleges toch het grootst. Geheel anders weer is de ontwikkeling, die de vol gende, de 18e eeuw ons te zien geeft en die we thans zullen trachten te schetsen. De 18e eeuw was een tijd van verhoogden rijkdom en van verminderde energie. De verkregen welvaart bracht meer tot toenemende luxe dan tot voortzetting van de noeste inspanning der vaderen. Dezen omslag van stemming ziet men, zooals vanzelf spreekt, ook in de bouwwerken gekristalliseerd. Men ziet dit nog heden, want van de 18e eeuwsche gebouwen is betrekkelijk veel bewaard gebleven. Dit is voor een deel toe te schrijven aan het korter tijds verloop, dat ons van die eeuw dan van haar voorgang sters scheidt, maar stellig niet minder aan den aard der toen gestichte gebouwen. Het zijn veelal woonhuizen, groot, ruim en geriefelijk, zoozeer, dat zij ook aan moderne eischen na kleine veranderingen hebben kunnen voldoen. Betrekkelijk be schouwd zijn heel wat dergelijke woningen in stand gebleven; aan de deftigste wegen van het oude den Haag vindt men ze nog tamelijk veelvuldig; zoo aan Lange en Korte Voorhout, Prinsegracht, Prinsessegracht, Kneuterdijk e. d. Van de kleinere woningen is veel minder overgebleven, al zijn ook deze natuurlijkerwijs in grooten getale ge bouwd. In de plaats van oudere huizen maar ook op de open terreinen, die binnen de singels gelegen waren. Want het welvarende ’s-Gravenhage breidde zich ge stadig uit, zij het in een tempo dat met dat van de in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 91