r 78 DE HAAGSCHE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS de plaats der vaste bruggen ophaalbruggen ingericht, terwijl elders poorthekken werden aangebracht. Later werden deze bruggen en hekken door steenen paaltjes met een ketting, die de nimmer toegepaste mogelijkheid van afsluiting boden, vervangen en op verschillende plaatsen kan men deze paaltjes en kettingen nog heden aantreffen. We zeiden, dat vooral voorname woonhuizen werden bijgebouwd. In het allereerste begin der eeuw ontstond het Huis van Wassenaar, het groote gebouw in den hoek van den Kneuterdijk, dat eerst veel later in het bezit der Oranjes zou overgaan. Verdere opvallend groote en fraaie woonhuizen volgden, zoo ongeveer 1720 het huis der Schuylenburg’s aan den Vijverberg, thans de Duit- sche legatie; aan het Voorhout omtrent 1735 het huis van de Huguetan de Merciers, thans Koninklijke Bi bliotheek; in 1766 het huis van Abraham Patras, waarin Napoleon heeft gelogeerd en waar nu de Koningin- Moeder woonthet z.g.n. huis van Groen van Prinsterer en aan den Korten Vijverberg en nog zoo vele meer. Naast deze woonhuizen, die het bewijs leverden van toenemende welvaart en zin voor comfort en luxe der particulieren, deed ook de overheid menig statig gebouw verrijzen. In de eerste plaats liet de Haagsche Magistraat het veel te klein geworden Raadhuis tusschen 1733 en 1739 vergrooten door den fraaien aanbouw, die, hoewel in zuiveren Lodewijk XIV stijl, toch zoo goed bij het oude Renaissance-gebouw aansluit. Maar ook de overheden der andere Hollandsche steden droegen het hunne tot de verfraaiing bij. De voornaamste steden n.l. konden rijk en machtig als ze zich voelden voor hun gedeputeerden naar de Statenvergadering met een een-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 94