84 MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES rijk en aanzienlijk huwelijk. Maar, hoe dichter de tijd der vereeniging naderbijkwam, hoe stiller mijn oom werd; soms leek hij bepaald ongelukkig. Mama heeft mij dik werf verteld, dat hij 's avonds, als hij naar de stad reed, vaak tegen haar zeide: ,,O God, Thérèse, ik moet alweer naar Lucie!” Zijn vrienden, die zijn zielelijden wel merk ten, hebben hem menigmaal geraden, om te breken, maar dan sprak hij steeds: „Neen, zij heeft mijn woord; zij zou diep ongelukkig zijn. Dit had ik eerder moeten doen, nu zal het wel beter gaan!” Zijn moeder, voor wie hij zorgvuldig zijn verdriet trachtte te verbergen, en ook mijn oudtante, die hem vaak uit geldverlegenheid hielp, merk ten zijn smart wel op, maar schreven deze eensdeels toe aan het vele geld, dat hij uitgaf, andersdeels aan de in fluisteringen van velen omtrent den gezonken fortuins- toestand der geheele familie von Braumann. Een oom van freule Lucie, die zeeofficier was, zeide: „Het is zaak, den knappen en rijken Hollander stevig en met alle kunst grepen vast te houden; anders krijgt mijn gebochelde, half blinde en daarenboven nog onuitsprekelijk lastige nicht nooit een man.” Maar grootmama dacht: Lucie is godsdienstig, en een vrouw, die godsdienst bezit, kan krachtens haar geloof haar echtgenoot gelukkig maken!” De kamerdienaar van mijn oom vertelde aan de overige dienstboden, dat hij nog nooit iemand zoo had zien lijden als mijn oom gedurende den schrikkelijken nacht, voor afgaande aan dit rampzalig huwelijk. Zij werden te Keulen in de St.-Pieterskerk getrouwd, en toen de pas toor de trouwringen wilde zegenen, vielen deze beide bij ongeluk van het altaar en rolden naar twee verschillende zijden. Oom, die veel aan voorteekenen hechtte, werd op dat oogenblik bleek als een doode. Ja, dit huwelijk was helaas niet gelukkig! Zelfs de eerste weken logeerden de jonggehuwden bij grootmama. Reeds in het begin

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 102