MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES 87 de buiten hij met gevouwen handjes neerknielde en bad; hij was om te stelen!” Maar God nam dit door allen aangebeden kind van deze aarde weg; de smart, die allen aangreep, is niet te beschrijven. Geheel Keulen deelde in dit smar telijk verlies. Oom moet in de St.-Pieterskerk aan den grafkelder luide hebben uitgeroepen: „Geliefd, van God afgebeden kind, ik volg U spoedig!” En twee jaar later daalde ook met alle aardsche praal de kist van den vader van dit kind in denzelfden grafkelder! Daar eerst vond hij de rust, die hij op aarde zoo zeer vergeefs gezocht had; toch had hij meer geluk verdiend, want hij was een edel helper voor alle lijdenden, van welken stand of welk geloof ook. Hij was buiten overleden en de armen volg den, luide weenende, den lijkwagen van buiten naar de stad. Zijn begrafenis moet inderdaad indrukwekkend ge weest zijn, eensdeels om de buitengewone pracht, ander zijds omdat zijn familie door iedereen zoo hartelijk be mind en algemeen hooggeacht was. De burgemeester, een vriend onzer familie, ja zelfs nog iets aan ons ver want, en de geestelijken uit de St.-Pieterskerk ontvingen het lijk aan de poort der stad; de geheele familie volgde er in rijtuigen achter. Bij de kerk gekomen, volgde het eerst achter het lijk de weduv/e met haar dochter, beiden in diepe rouw gekleed, dan de moeder van den over ledene met haar dochter, daarna de tante en zoo vervol gens ieder der familie naar rang, en eindelijk de weder- zijdsche bedienden. En diezelfde kerk, waar dezelfde pastoor eenige jaren tevoren hun huwelijk plechtig had ingezegend, ontving thans zijn lijk. Een plechtig requiem werd door verscheidene hooge geestelijken gecelebreerd, en onze huisgeestelijke knielde achter de tombe, waarop de kist geplaatst was; want in Duitschland komt het lijk zelf in de kerk en de bloedverwanten begeleiden in pro cessie het lijk, na de mis, tot aan de deur der kerk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 105