88 MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES waarna de dames in de kerk achterblijven, terwijl de heeren in hun rijtuigen den lijkwagen naar het kerkhof begeleiden. Dit gebeurde echter bij ooms begrafenis niet. Mijn familie had een eigen graf, vlak voor het hoogaltaar der St.-Pieterskerk; een grafsteen, met ons wapen, dekte het. Daarom werd na den hoogdienst, onder het zingen van de profundis, in processie de kist de kerk rondge dragen; de familie volgde naar rang. Daarna werd de kist plechtig in den grafkelder neergelaten. Nu is het bij den hoogen adel in Keulen een gewoonte, dat naast het hoog altaar een grafkaars geplaatst wordt; deze brandt ander half jaar lang alle zon- en feestdagen onder den hoog dienst; zoo lang duurt ook de zware rouwtijd der eerste betrekking. Deze grafkaars is met zwarte krippen strik ken versierd, met in het midden het wapen van den overledene, terwijl achter op dit schild zijn leeftijd, rang en voornaamste karaktertrekken zijn geplaatst. Bij iede- ren hoogdienst wordt deze grafkaars bewierookt. Maar mijn tante trad binnen dezen tijd weer in het huwelijk, en nog nooit was het gezien, dat de bruidkaars en de grafkaars op een en hetzelfde altaar waren geplaatst. Op den uitdrukkelijken wensch van grootmama, die alles had bekostigd, bleef de grafkaars naast de bruidkaars branden. (Ieder, hetzij arm of rijk, die bij ons trouwt, heeft drie dagen op het hoogaltaar een bruidkaars staan. Lucie kon hieraan niets veranderen. En, zooals dit bij den hoogen adel gebruikelijk is, wordt de grafkaars eerst anderhalf jaar na het overlijden, na de communie in den hoogdienst, met alle mogelijke plechtigheid gedoofd. Gedurende het voltrekken van het tweede huwelijk nu, door denzelfden pastoor, in dezelfde kerk, voor hetzelfde hoogaltaar, mijner tante met den heer von Bianco, brand den grafkaars en bruidkaars op hetzelfde oogenblik, op hetzelfde altaar. Niemand van mijn familie was bij dit

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 106