MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES 89 Blijkens het doopregister te Deutz, bij Keulen, is zij 27 April 1805 gedoopt. huwelijk aanwezig. Onze grafkelder is onmiddellijk vóór het hoogaltaar en, onder het voltrekken van dit tweede huwelijk, stond Lucie’s voet nagenoeg op den grafsteen van haar eersten echtgenoot. Dit voor mijn familie zoo diep bedroevend tweede huwelijk werd na ruim een jaar weer ontbonden. Uit dit huwelijk werd een zoon geboren, Joseph genaamd. Later heb ik tante Lucie in Keulen gekend, waar zij met haar dochter Fanni haar eigen huis bewoonde, dat zij van grootmama had gekregen. De heer von Bianco woonde ook in Keulen met zijn zoon Joseph, maar de echt- genooten zagen elkander nooit. Hij moet eens tot mijn oudtante gezegd hebben: „Lucie zal mij door haar onuit sprekelijk lastig humeur niet in het graf krijgen, zooals haar eersten echtgenoot; liever ga ik intijds van haar af.” Grootmama en oudtante, beiden buitengewoon verstan dige, maar tevens zeer trotsche dames, zagen Lucie nooit meer dan hoognoodig; zij behandelden haar steeds met de meeste onderscheiding, maar niet als eigen. Fanni werd echter steeds met innige liefde ontvangen; maar zij kwam nooit zonder haar Fransche gouvernante, en Lucie kende toch den afkeer, die de beide dames van deze taal hadden. In het jaar 1805 x) werd ik geboren. Drie maanden na mijn geboorte overleed mijn vader. Dit huwelijk, tegen den zin mijner familie gesloten, bracht vele onaange naamheden teweeg, zoodat ik, buiten mijn ouderlijk huis, de eerste verzorging ontving. Nooit door mama gevoed, nooit door haar verzorgd of verpleegd, werd ik reeds bij het intreden in dit leven aan vreemden toevertrouwd en buiten het huis, waar toch volgens de natuur mijn

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 107