MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES 91 dat zij ouders, die Protestantsch waren, verlaten had en gaarne Katholiek wilde worden, maar dat haar hiertoe en ook tot haar verdere verzorging alle middelen ont braken. Grootmama, die een voorbeeldig goed hart bezat, sprak er met den pastoor der St.-Pieterskerk en met onzen huisgeestelijke over, en zij besloot, zich het lot van Johanna Viethen, die door brieven haar woorden wist te bevestigen, geheel aan te trekken. Eerst werd zij door grootmoeder geheel gekleed, vervolgens in het klooster der Ursulinen gedaan, dat het eerste instituut van Keulen was, alwaar zij in godsdienst en in wetenschappen, hand werken, enz. grondig onderricht ontving en, nadat zij eenige jaren daar geweest was en Katholiek was gewor den, bij mij als gouvernante geplaatst. Maar hetzij zij den tact miste, met mij om te gaan, o£ dat mijn karakter niet met het hare overeenkwam, zeker is, dat ik mij aan haar zijde diep ongelukkig gevoelde. Er was iets in haar, dat mij afstootte, zoodat mij niets aangenamer was dan de nacht, als ik alleen was op mijn kamer, zonder haar te zien. Ik gevoelde mij in dien tijd diep ongelukkig en een zaam, want hoe edel en eerbiedwaardig grootmama en oudtante ook waren, in huis heerschte een onbeschrijflijke trots, die nooit gedoogde, dat ik met iemand omging, die niet van gelijken adel of rang was, en het toeval wilde, dat in de familiën, waarmee mijn familie omgang had, juist weinig aardige meisjes van mijn leeftijd waren, waarmee ik had kunnen omgaan. Bij ieder schuldeloos en voor mijn leeftijd zoo gelukkig spel stond mijn gou vernante als een engel der verwoesting naast mij! Zelfs een lam, waaraan ik mij gehecht had, werd mij ontnomen, met de woorden: ,,Dan spreekt ze te veel met de domes- tieken.” Alles, zelfs mijn pop, welk speelgoed men te nietig voor een tienjarig meisje oordeelde, nam men van mij weg, zonder er iets voor terug te geven. In alles werd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 109