94 MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES hij, uit dien hoofde, vanzelf niet altijd toegankelijk. O, wat gevoelde ik een behoefte aan moederlijke liefde en moederlijke hartelijkheid! Ik zag mama echter bijna nooit alleen en steeds was in haar, als zij mij liefkoosde, een soort melancholie. Ik had haar hartelijk lief, maar aan die liefde ontbrak juist het edelste kenmerk: vertrouwen! Dus tot mama mijn toevlucht te zoeken, kwam ook niet in mijn ziel op. Met de bedienden zelfs maar vertrouwe lijk te spreken, achtte ik geheel beneden mijn waardig heid, want als kind reeds bezat ik een onuitsprekelijken trots. De eenigste deugd, die ik bezat, was: ik had een zeer goed hart. Met buitengewone goedhartigheid en hartelijke liefde verzorgde ik geheele arme huisgezinnen en bezocht hen in stilte met mijn kamenier. Daarbij was ik zeer verstandig, geestig, vriendelijk, voorkomend, godsdienstig en loog nooit. Maar ik was lui en trotsch. Met zeer weinig kinderen uit de groote wereld mocht ik omgaan en die vond ik meestal niet lief. Dit alles en de innige behoefte aan iemand, waaraan ik mij kon hechten, veroorzaakte in mij een soort gemoedsziekte. De huis arts en andere over mijn toestand geraadpleegde genees- heeren oordeelden het zeer nuttig, dat ik een levensvorm zou hebben meer in overeenstemming met mijn leeftijd, karakter en hoedanigheden en, na talrijke consulten, be sloot men tot schoolleggen. Mijn gouvernante en de huisarts hadden eerst een reis voorgesteld, maar hier tegen verzetten zich de rentmeester en de huisvicaris met alle kracht. Na lang beraad werd tot schoolleggen beslo ten en wel in het klooster der Ursulinen te Keulen. Ik was toen tien jaar. Het afscheid van mama en grootmoe der kostte mij vele tranen, maar het diepst bedroefd was ik, toen ik mijn lieve oudtante vaarwel zei. Ook de non, de gezelschapsjuffrouw en de kamenier zag ik bitter wee nen, want allen in huis hielden van mij om mijn goede

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 112