MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES 95 hart, omdat ik nooit iets aanbracht, al zag ik ook nog zooveel verkeerds. Ik was hartelijk blij, dat madelle Viethen niet meeging. Ook het afscheid van mijn geliefd rijpaardje en hondje viel mij zwaar, welke beide dieren ik in de goede zorgen van den „Laufer” aanbeval, die mij steeds bij de verzorging mijner kleine menagerie be hulpzaam was en mij ook dikwijls wijn voor mijn armen bezorgde. Ook verzocht ik hem, nooit te vergeten, de beide vazen in de kamer mijner lieve oudtante van bloe men te voorzien, hetgeen ik anders dagelijks deed. Het afscheid van tante Lucie en Fanni, die ik zelden zag, kostte mij geen moeite. Mama had mij plechtig beloofd, voor al mijn armen te willen zorgen. Mama, grootmoeder en de beide huisgeestelijken brachten mij naar het kloos ter. Tengevolge van het aanzien en den rijkdom mijner familie werd ik in het klooster met alle mogelijke onder scheiding behandeld, hetgeen in het begin de harten der overige pensionnaires wel wat van mij vervreemdde, want het Ursulinenklooster was het aanzienlijkste instituut te Keulen en allen, die daar werden opgenomen, waren uit de eerste familiën. Men vond, dat zulk een groote onder scheiding althans daar niet te pas kwam. Maar allengs leerden zij mijn goed hart kennen en werden steeds aar diger voor mij. De regelen van het klooster veroorloofden ons, eenmaal per jaar, n.l. in de vacantie, naar onze ouders te gaan. Danspartijtjes, paardrijden, spelevaren, al deze uitspanningen waren nu voorbij. Er waren 98 kost- kinderen; ik geloof niet, dat in dien tijd het klooster 100 leerlingen mocht hebben. Toen ik nog geen twaalf jaar oud was, deed ik mijn Eerste H. Communie; hetzij dit nu aan mijn kundigheden of aan mijn rijkdom was toe te schrijven, ik werd aangenomen. De praal, die bij deze plechtigheid werd ten toon gespreid, doet mij nu nog huiveren. In Keulen is het, evenals in de meeste andere

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 113