MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES 97 te treffen.” Nog dienzelfden middag werd mijn portret, ten voeten uit, gemaakt. Deze aardsche praal en de bijna aan afgoderij grenzende zorg voor mijn persoon heeft verschrikkelijke gevolgen gehad. Nadat ik door iedereen met een eerbied, die een kind volstrekt niet toekomt, was begroet, begaf ik mij naar mijn geliefde oudtante. Het eerste, dat mij daar aangenaam trof, waren de bloemen in de vazen, en mijn hart dankte in stilte den „Laufer” voor zijn woordhouden. Oudtante was zeer veranderd, maar haar liefde voor mij nog dezelfde. Nadat zij mij oprecht geluk had gewenscht met mijn Eerste H. Com munie, (zij was bij het H. Vormsel mijn peettante ge weest), liet zij door de non, dezelfde die van het begin af aan haar ziekbed was geweest, een kist brengen; daar in bevond zich een ebbenhouten bijouteriekistje, dat haar diamanten bevatte. Deze diamanten, van buitengewone waarde, waren het eenigste van haar bijzonder groot for tuin, dat zij voor Lucies hebzucht had weten te redden. Oudtante sprak tot mij: „Geliefd kind, hier hebt gij het eenigste, wat men mij gelaten heeft. Gaarne had ik LI ten doop gehouden, doch dit is helaas niet geschied. Door de banden des bloeds en der H. Vorming zijt gij naar lichaam en ziel aan mij verbonden. Deze diamanten, mijn laatste eigendom, zijn nu Uw aandenken aan mij! Ge denk steeds den eed, dien gij heden voor God en men- schen hebt afgelegd. Blijf deugdzaam en braaf, en houd steeds aan kerk en godsdienst vast. Knoop nooit een band aan, buiten Uw stand, kerk of godsdienst. Heb steeds een medelijdend en liefdevol hart voor armen en gevalle nen, die nooit ophouden, Uw broeders te zijn. Heb uw goede moeder lief, die ongelukkig is, heden misschien in dubbele mate. Gij zijt nu nog te jong om te begrijpen, maar als gij het zult begrijpen, wees dan in ieder opzicht een goed kind voor haar. En nu, hartelijk geliefd kind. 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 115