JOHANNA BERK 1847—1928 DOOR Dr. W. MOLL In 1896 werd door de toen nog jeugdige vereeniging „die Haghe” het besluit genomen tot het samenstellen van een z.g.n. Historisch Adresboek van s Gravenhage. Men bedoelde hiermede het samenbrengen van zooveel mogelijk gegevens over Haagsche huizen en hunne bewoners en voor dit doel werd een commissie geïnstal leerd, waarvan de Heer Th. Morren de ziel was. Men wilde om het gestelde ideaal te bereiken ver schillende wegen bewandelen en een daarvan was het maken van uittreksels uit de acten der transportregisters, der registers met overdrachten van onroerend goed dus, van 's-Gravenhage. Deze weg bleek spoedig de belang rijkste en werd op den duur de eenige, het Historisch Adresboek is tenslotte geworden tot een bewerking der transportregisters. Met 1 Januari 1897 werden voor rekening van „die Haghe” twee dames voor het vervaardigen der ge noemde uittreksels werkzaam gesteld en een van haar was Johanna Berk. De arbeid droeg goeddeels het karakter van lief— hebberij-werk, de bezoldiging was en bleef gering. Maar vol animo en liefde voor de zaak ging mej. Berk aan het werk, dat haar levenswerk zou worden. Hare medewerksters wisselden telkens, ook in aantal,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 12