i MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES 109 met volle kracht het voorstel van den bisschop. Hij noemde het uittreden uit deze bedriegelijke wereld, waarin hijzelf op grooten voet leefde en zich gemakke lijk bewoog, een lichten, ja zelfs gelukkigen stap. Een andere neef, de baron von Sierdorf, een rijk, ongehuwd heer van 60 jaar, had menigmaal mama om mijn hand gevraagd, maar was steeds afgewezen, daar mama mij nog te jong voor een huwelijk vond en mij in mijn keuze geheel vrij wilde laten. Ik lachte hem altijd uit, als hij met mij over dit punt sprak en heb hem dikwerf gek scherend gezegd: „Neef Franz, wacht, totdat ik ook den leeftijd van 60 jaar bereikt heb en vraag me dan!” Deze neef Franz von Sierdorf was ook aanwezig en sprak: ,,U weet wel, dat ik u en uw overledene mama vaak om uw hand heb gevraagd. Toen de fortuin u nog omgaf, waren er vele jonge en elegante heeren, die, met mij, om uw hand dongen, maar nu gij geruï neerd zijt, toonen zij allen meer uw vermogen, dan uw persoon te hebben bemind. Ik heb steeds mijn jonge, bevallige en lieve nicht bemind en, nu gij van alles ont bloot zijt, bied ik u mijn hand èn fortuin aan. Aan mijn zijde kunt gij de groote wereld, die gij anders zoudt moeten vaarwelzeggen, weer binnentreden. De voor name kringen zullen u gaarne den rouwtijd verkorten, daar men algemeen weet, dat gij alleen staat en nu meer dan ooit een beschermer noodig hebt. Mocht gij zoo verstandig zijn, mij uw hand te geven, dan zal mijn eerste geschenk aan u zijn, dat ik dadelijk uw diaman ten en uw rijtuig terugkoop.” Een der aanwezigen ves tigde de aandacht op het groote verschil in leeftijd tus- schen ons, maar de heer von Herwig meende, dat, als men verstand bezat en in de school van tegenspoed en lijden gerijpt was, men zich gemakkelijk in iedere positie gelukkig kon gevoelen. Een andere neef, de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 127