JOHANNA BERK 5 bloemen eervol ontslag en bij deze gelegenheid werd zij door die Haghe, den gemeente-archivaris en al hare mede werkers en -werksters naar verdienste gehuldigd onder aanbieding van vele geschenken. Het Bestuur van die Haghe kende haar bovendien een klein pensioen toe. Ruim acht jaren heeft zij dit genoten. Op 22 Maart 1927, haar tachtigsten verjaardag, heeft het Bestuur van die Haghe haar nogeens met bloemen mogen huldigen. Begin Juli 1928 is zij, 81 jarenoud, overleden. Bij haar begrafenis was het Bestuur door den Ondervoorzitter vertegenwoordigd en bloemen van die Haghe dekten de baar. Enkele geschriften van haar hand in de Jaarboeken van die Haghe verschenen blijven er getuigenis van af leggen, hoezeer ook de inhoud der door haar behan delde stukken haar belangstelling had. Maar een blijvend monument heeft zij zichzelf gesticht in de bewerking der transportregisters en den klapper op de notarieele protocollen. Wie ooit op het Haagsche gemeente-archief een historisch onderzoek heeft ingesteld weet, hoezeer dit wordt vergemakkelijkt door het mooie werk, tot stand gebracht door deze stille in den lande, die met zoo groote trouw en liefde „die Haghe” heeft gediend. Onze vereeniging zal haar nagedachtenis in eere houden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 14